NPC


# Image Name
1 Spinel
World Tour Guide
2 Kevin
Weapon Seller
3 The Big One
Armor Seller
4 Yi Fu Ren
Plastic Surgery Doctor
5 Takeshi Kaneshiro
Hair Salon Assistant
6 Joe Cheng
Hair Salon Owner
7 Elva Hsiao
Plastic Surgery Nurse
8 Niu Er
Potion Seller
9 Tian Xin
Skin Specialist
10 Jerry Yan
11 Zai Zai
12 Ken Chu
13 Vanness Wu
14 Nana
15 Lala