Npc

Use
Red Potion ~ 50 mesos

Orange Potion ~ 160 mesos

White Potion ~ 320 mesos

Apple ~ 30 mesos

Egg ~ 50 mesos

Pet Food ~ 30 mesos